Kerkenraad

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, welke wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.

Onder de Kerkenraad fungeren:

Pastorale wijkteams:

 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • ouderling-wijkhoofd
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

College van diakenen en assistent-diakenen

College van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

Jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders

De Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Vesperdienstcommissie
 • Paastijdcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Kerk en Israëlcommissie


De Kerkenraad heeft tot taak:

• de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
• het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
• het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
• het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen.
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
• het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
• het vaststellen van de plaatselijke regelingen.


De Kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).

De Kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikanten

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).

Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.

Functie Naam Telefoonnummer Persoonlijke mailadressen
       
Predikant Ds. R.W. Biewinga    
Predikant  Ds. H. Boersma 0524-300522 domineehetty@gmail.com
Voorzitter Kerkenraad Mevr. H. Kwant-van der Hulst 0524-562674 hanniekwant@hotmail.com
Scriba Mevr. H.  Gerrits 0524-562379 scriba@pggramsbergen.nl
Voorzitter  Coll. van Kerkrentm. Dhr. A. Noorlander 0524-562796  
Secretaris  Coll. van Kerkrentm.  Mevr. M. Lohuis 0524-561811  
Penningmeester Coll. van Kerkrentm. Dhr. J. Marsman 0524-562020 marsman@kpnplanet.nl
Ouderling Coll. van Kerkrentm.  Dhr. H.  van de Belt 0524-562506  
Wijkhoofd Ouderen Mevr. B. Horsman   bertahorsman@hotmail.com

Wijkhoofd Centrum Zuid

 

Mevr. G. Smit

 

0524-562212

06-54614066

fam-smit-vinke@kpnmail.nl
Wijkhoofd Centrum Noord Mevr. A. Dijkman 0524-563333 a.dijk.man@hotmail.com
Wijkhoofd Buitengebied Oost Mevr. G. Drenth 0524-562515  
Wijkhoofd Buitengebied West Mevr. G. Hulzebosch 0524-563779  
Ouderling Evangelisatie Mevr. J. Bakker 0524-561636  
Ouderling Jeugd Mevr. J.  Heidotting-Schuurhuis    
Voorzitter Diaconie Mevr. G. Hekman 0524-562769  

Secretaris Diaconie

 

Mevr. T. Kuperus

 

0524-561863

06-14114713

tjitschepk@gmail.com
Penningmeester Diaconie Dhr. D. Bouws 0524-561582 dbouws@caiway.nl
Diaken Mevr. S. Meier 0524-561764 henkmeier@hetnet.nl
Diaken  Dhr. M.  Koers 0524-563506  
Diaken  Mevr. M.  Hofsink 0524-561080  
Diaken Mevr. K. Hutten 0524-562783  
Diaken Jeugd Dhr. J.  Lennips 0524-562175 aljalennips@outlook.com
       
Geen leden KR      
Tijdelijk Kerkelijk werker Pastoraat Mevr. E. Kolthof 0523-262583  
Kerkelijk werker Ouderen Drs. D. Hoekstra    
       
Notulist      
Ouderling met speciale functie Dhr. E. Blaauwbroek 0524-562188