De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, die bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.

Onder de Kerkenraad fungeren:

De pastorale wijkteams:
 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • een of meer ouderling/wijkhoofden
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

Het college van diakenen en assistent-diakenen

Het college van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

Een jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders

 

De Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Vesperdienstcommissie
 • Paastijdcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Kerk en Israëlcommissie


De Kerkenraad heeft tot taak:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
 • het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad
 • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen.


De Kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).

 

De Kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikanten

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).

Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.

 

 

De Kerkenraad heeft de volgende leden:

  

Voorzitter
   Mevr. Hannie Kwant

Scriba
   Mevr. Henriëtte Gerrits

Predikanten
   Ds. Hetty Boersma
   Ds. Ruud Biewinga

Voorzitter college van kerkrentmeesters
   Dhr. Arie Noorlander

Secretaris college van kerkrentmeesters
   Mevr. Miny Lohuis-Hekman

Penningmeester college van kerkrentmeesters
   Dhr. Jan Marsman

Wijkhoofd Ouderen
   Mevr. Berta Horsman-v.d. Berg

Wijkhoofd Centrum Zuid
   Mevr. Geke Smit-Vinke

Wijkhoofd Centrum Noord
   Mevr. Akke Dijkman

Wijkhoofd Buitengebied Oost
   Mevr. Geke Drenth

Wijkhoofd Buitengebied West
   Mevr. Gea Hulzebosch-Odink

Ouderling Evangelisatie
   Mevr. Jennie Bakker-Nijeboer

Ouderling Jeugd
   Mevr. Janinie Heidotting-Schuurhuis

Voorzitter Diaconie
   Mevr. Mevr. Hermien Bakhuis

Secretaris Diaconie
   Mevr. Tjitsche Kuperus

Penningmeester Diaconie
   Dhr. Dick Bouws

Diaken Jeugd
   Dhr. Jan Lennips

 

Nauw betrokken bij de Kerkenraad, maar geen lid:

 

Tijdelijk kerkelijk werker pastoraat
   Mevr. Ellen Kolthof

Kerkelijk werker Ouderen
   Drs. Douwe Hoekstra

Notulist
   vacant

Ouderling met speciale functie
   Dhr. Erik Blaauwbroek

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u op de pagina hier.