Kerkenraad

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, welke wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.

Onder de Kerkenraad fungeren:

Pastorale wijkteams:

 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • ouderling-wijkhoofd
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

College van diakenen en assistent-diakenen

College van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

Jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders

De Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Vesperdienstcommissie
 • Paastijdcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Kerk en Israëlcommissie


De Kerkenraad heeft tot taak:

• de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
• het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
• het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
• het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen.
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
• het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
• het vaststellen van de plaatselijke regelingen.


De Kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).

De Kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikanten

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).

Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.

 

De contactgegevens van de onderstaande personen vindt u op de pagina Personen onder Contact.

 

Functie Naam
   
Predikant Ds. Ruud Biewinga
Predikant  Ds. Hetty Boersma
Voorzitter kerkenraad Mevr. Hannie Kwant-van der Hulst
Scriba Mevr. Henriëtte Gerrits
Voorzitter college van kerkrentmeesters Dhr. Arie Noorlander
Secretaris college van kerkrentmeesters Mevr. Miny Lohuis
Penningmeester college van kerkrentmeesters Dhr. Jan Marsman
Ouderling college van kerkrentmeesters Dhr. Henk  van de Belt
Wijkhoofd Ouderen Mevr. Berta Horsman-v.d. Berg

Wijkhoofd Centrum Zuid 

Mevr. Geke Smit-Vinke

Wijkhoofd Centrum Noord Mevr. Akke Dijkman
Wijkhoofd Buitengebied Oost Mevr. Geke Drenth
Wijkhoofd Buitengebied West Mevr. Gea Hulzebosch-Odink
Ouderling Evangelisatie Mevr. Jennie Bakker-Nijeboer
Ouderling Jeugd Mevr. J.  Heidotting-Schuurhuis
Voorzitter Diaconie Mevr. Hermien Bakhuis

Secretaris Diaconie

Mevr. Tjitsche Kuperus

Penningmeester Diaconie Dhr. Dick Bouws
Diaken Jeugd Dhr. Jan  Lennips
   
Geen leden KR  
Tijdelijk Kerkelijk werker Pastoraat Mevr. Ellen Kolthof
Kerkelijk werker Ouderen Drs. Douwe Hoekstra
   
Notulist  
Ouderling met speciale functie Dhr. Erik Blaauwbroek